free html templates

 CMU - Part-Time Scholarship Program

โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Address

งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Contacts

Email: scholarshipscmu@gmail.com
Phone: 0-5394-3032
Fax: 0-5394-3037

Links

Facebook